wodkawesele.com.pl to strona dla pełnoletnich.

Strona wodkawesele.com.pl jest przeznaczona dla osób dorosłych, które ukończyły 18 rok życia.

Nasz serwis korzysta też z plików cookies, w celu personalizacji wyświetlanych treści w serwisie oraz wyświetlania reklam tudzież zliczania statystyk.

Jesteś tutaj: Regulamin

Regulamin

m

Ważne informacje

§1.WSTĘP :

1.serwis www.wodkawesele.com.pl jest skierowany do osób pełnoletnich, zwanych dalej klientami i tylko przez takie osoby może być używany w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

2. serwis www.wodkawesele.com.pl zwany dalej serwisem, jest własnością firmy Artur Grabiec  Grupa Grabiec z siedzibą  w 32-660 Chełmek Al. Parkowa 12

3.Określenie sprzedawcy: Artur Grabiec Grupa Grabiec, Aleja Parkowa 12, 32-660 Chełmek, NIP:5491920869 || REGON: 852653018, grupagrabiec@icloud.com

4. Działanie serwisu polega na udostępnianiu możliwości kontaktu ze Sprzedawcą, informowaniu o możliwości zakupu napojów alkoholowych, warunkach tych zakupów. Serwis nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży.

§2 INFORMACJE PRAWNE

 1. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie produkty przez Niego sprzedawane pochodzą z legalnego źródła, posiadają wymagane znaki akcyzowe oraz oznaczenia producenta.
 2.  Sprzedawca oświadcza, że posiada zezwolenie na detaliczną sprzedaż produktów alkoholowych
 3. Sprzedawca za każdy zakup wystawia Klientowi dokument zakupu paragon fiskalny lub fakturę na osobę fizyczną.

§3.Działania:

 1. Sprzedawca dopuszcza możliwość złożenia poprawnego zamówienia przez: Klienta będącego (1) pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała w Polsce l, (2)  osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce, która jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu, drogą mailową, telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy.
 2.  Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji telefonicznie lub drogą elektroniczną na dane  podane w zamówieniu.
 3. Sprzedawca ma prawo żądać zaliczki na poczet realizacji zamówienia, w wysokości 10 %wartości.
 4. W przypadku nieodebrania zamówionego towaru zaliczka nie jest zwracana Kupującemu, na co Kupujący wyraża zgodę.W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia przez Sprzedającego, dokona on zwrotu zaliczki na wskazane przez Kupującego konto bankowe w terminie 14 dni.
 5. Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia  z przyczyn niezależnych od niego lub bez podawania przyczyn. 

§4 ODBIÓR, ZAPŁATA

1.Odbiór towaru jest możliwy w siedzibie firmy przez kupującego lub wskazaną przez niego osobę pełnoletnią.

2.odbiór osobisty zamówionego towaru jest możliwy po wcześniejszym ustaleniu konkretnego terminu odbioru.

3.Na życzenie Klienta zamówiony towar może być dostarczony pod adres wskazany przez Klienta

§5 WARUNKI DOSTAWY

 1. Zakupiony towar, z uwagi na jego gabaryty i wagę, może zostać dostarczony pod wskazany przez Klienta adres. Odbiorca towaru zobowiązany jest przedstawić dokument ze zdjęciem potwierdzający pełnoletność.
 2. Transport realizowany jest za pośrednictwem firm kurierskich oraz własnym transportem.  Dostawy są realizowane w ustalonych terminach w okresie od 1 dnia roboczego do 8 tygodni od momentu złożenia zamówienia. W sezonie weselnym czas realizacji może ulec wydłużeniu.§6 WARUNKI ZWROTU:1.Odpowiedzialność z tytułu rękojmi. W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient powinien odesłać na adres podany w §1 towar wraz z opisem niezgodności. (2). Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. (3) Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. (4)  Sprzedawca odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy. (5) Klient w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sprzedawcy: wymiany towaru na nowy; naprawy towaru; obniżenia ceny; odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania. Sprzedawca rozpatrzy żądania Klienta, biorąc pod uwagę następujące okoliczności: łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru; charakter wady – istotna czy nieistotna; to, czy towar był wcześniej reklamowany. (6). Sprzedawca może odmówić żądania Klienta dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania, lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów. Sprzedawca zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie. (7). Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np.; za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, Krakowie pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ , za pośrednictwem małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie przy ul. ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków http://www.krakow.wiih.gov.pl Przebieg postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określony jest przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich). (8) Na podstawie art 558 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona w przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi konsumentami.
  . Prawo odstąpienia od umowy (1). Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. (2). Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np. oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu), drogą mailową na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu listownie na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu (3). Klient zwraca towar do Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt. (4). Sprzedawca zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. (5). Sprzedawca zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego posłużył się Klient. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków dokonywany jest na rachunek karty. (6). W przypadku, gdy Klient wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez Sprzedawce,, sposób dostawy przedmiotu , Sprzedawca nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta. (7). Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania). 8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach umów:w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;  (8). Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny nie przysługuje Klientowi nie będącemu konsumentem.

Zapoznałem się i akceptuje powyższe warunki:

….............................................................
(podpis i data)

 

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Artur Grabiec Grupa Grabiec, Aleja Parkowa 12, 32-660 Chełmek, NIP:5491920869 || REGON: 852653018 (dalej Sprzedawca), grupagrabiec@icloud.com
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 • w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne — na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679;
 • w celu podjęcia działań prowadzących do zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne — na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679);
 • dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości —podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami — podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit F Rozporządzenia 2016/679).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
 • podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy. usługi niezbędne do wykonania zawartej (lub podjęcia działań mających na celu zawarcie) z Panią/Panem umowy, takie jak obsługa reklamacji, usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, dochodzenie należności, usługi prawne, wywiadownie gospodarcze, firmy ubezpieczeniowe,
 • dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym firmom hostingowym, serwisowym, programistycznym).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
 • trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Sprzedawcę. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 • w przypadku działań mających na celu zawarcie umowy – przez okres weryfikacji dokumentów do momentu udzielenia lub odmowy zawarcia umowy. W przypadku zawarcia umowy zastosowanie ma pkt powyżej, w przypadku odmowy dane zostaną usunięte w ciągu 30 dni.  Po tym okresie dane mogą być przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 2. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Sprzedawca prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu zawarcia, wykonania umowy, lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Sprzedawce jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

Zapoznałem się i akceptuje powyższe warunki:

….............................................................

(podpis i data)

 

Załącznik nr 1

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Ja ___________________________niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących produktach:

 1. _________________________________________________

Data wykrycia wady: _______________________________________

Szczegółowy opis wykrytych wad:__________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:____________________________________________________

Imię i Nazwisko Klienta:______________________________________________________

Adres Klient:_______________________________________________________________

Żądania Klienta: wymiany towaru na nowy/naprawy towaru/obniżenia ceny/odstąpienia od umowy – (o ile wada jest istotna)*.

*niepotrzebne skreślić

Informacje dodatkowe:_________________________________________________

Podpis Klienta**:_____________________________________________________________

**tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja ___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących rzeczy:_____________________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:_____________________________________________________

Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________

Adres Konsumenta:_______________________________________________________________

Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________Pobierz cennik

Aby pobrać cennik podaj swój adres email w polu poniżej oraz potwierdź, że masz ukończone 18 lat

Mam ukończone 18 lat
Akceptuję Politykę Prywatności
+48 795 034 090 kontakt@wodkawesele.com.pl ul. Aleja Parkowa 10, 32-660 Chełmek Pn. - Pt.: 7:00 - 19:00